Kişisel Verilerin
Korunması, Gizlilik ve Sözleşmeler

KVKK Aydınlatma Metni

Tanımlar:

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.


Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler.


Site: oyuncu.com sitesi


Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Açık Rıza: Üye taraflarca uygulamayı kullanmak maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.


Verilerin Anonimleştirmesi: Taraflar tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğin ortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.


Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.


Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi. 


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.


İlgili Kişi: Verileri işlenen kişi.


Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini.


Veri Sorumlusu:

Oyuncu.com sitesi kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile oyuncu.com yetkilileri tarafından(…) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.

Veri sorumlusu oyuncu.com olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınızdan yararlanmak maksatlı veri sorumlusu ile sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan kanallar vasıtası ile iletşime geçilmesi gerekmektedir.

Toplanan Bilgiler:

Oyuncu.com sitesı amacı kapsamında bağlantılarınızın tarafınızı tanıyabilmesi ve doğru şekilde bağlantıların geliştirilmesi amaçlı olarak tarafınızdan toplanan bilgiler;


Siteye kayıt olma esnasında alınan Ad-Soyad, E-Posta bilgileriniz, Telefon Numaranız, 3. Parti uygulamalar ile üye girişi yapmanız durumunda giriş yapılan uygulamalar tarafından tarafımıza sağlanan veriler, profilinizi oluştururken oyuncu.com’a sağlayaağınız veri ve üyelik/siteyi kullanma kapsamında sağlayacağınız diğer veri ve bilgiler.


Siteyi kullanmanızdan doğan: Tarafınızca gerçekleştirilen eylemler, ilgilendiğiniz reklamlar, ilgilendiğiniz alışveriş türleri, beğeni yaptığınız satışı bulunan hizmetler, sepetinize eklediğiniz ürünler, sitenin kullanılmasından doğan veriler, bu verilerin tarihi ile yine bu bilgiler ışığında taradınızdan elde edilen münferit bilgiler.


Çerezler ve benzer teknolojiler aracılığı ile siteyı kullanmanız dolayısı ile elde edilen bilgiler.


Ürün ve hizmetler hakkında oyuncu.com ile iletişime geçerek sağladığınız veriler.


oyuncu.com’a sorularınız/öneri/talepleriniz sebebi ile elde edilen veriler.


3. Kişi ve kurumlardan elde edilen: Diğer ortak uygulamalarımız(Apple ID, Google Hizmet Sunucuları, Facebook vs.) tarafından tarafınız hakkında verilen bilgiler.


Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı:


Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için: Topalanan bilgiler tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek maksatlı özellikle de ürün tavsiyeleri bakımından tarafınıza kolaylık sağlamak amacı ile 3. Madde de yer almakta olan bilgiler site tarafından içerisinde yer alan algoritmalar tarafından işlenerek kullanılmaktadır. 

Tarafınızca gerçekleştirilen satin alma ve satin alma sonrası sunulan hizmetleri gerçekleştirmek maksatlı,

Satış ve hizmet politikalarımızı geliştirerek daha iyi hizmet sunmak maksatlı,

Müşterilerimizin kısıtlı vaktini en iyi şekilde koruyabilmek amacıyla oyuncu.com yetkilileri ile iletişime geçilmesi esnasında elde edilen veriler 3. Kişilerin benzer sorunlarına cevap sağlamak maksatlı,

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasalar çerçevesinde istenen bilgileri sunabilmek için: Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak maksadı ile gerektiğinde ise haklarımızı uygulamak maksatlı emniyet yetkililerine yardımcı olmak ve olası yasal bir durumda hukuki olarak istenilmesi mümkün olan ve tarafımızdan resmi yollarla istenilen belge ve verilerin teslimi maksatlı,

İstek ve taleplerinizi karşılayabilmek maksatlı,

Tarafınızla iletişime geçilmesini gerektiren bir durum doğması halinde bu gerekliliği yerine getirmek maksatlı,

Kanun kapsamında yasal sorumlulukları gerçekleştirmek maksatlı: Söz konusu kapsamda yasal ve yetkili merciler tarafından talep edilmesi yahut talep olmasa dahi yasal yükümlülüğümüzün doğması durumunda işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksatlı, olarak verileriniz işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Oyuncu.com’un diğer kullanıcıları ile: Site ile iletişime geçerek sunmuş olduğunuz yorum, soru ve önerlerinizin her zaman üyeler tarafından görülebileceği hususuda önem teşkil etmektedir.

Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile;

Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde,

Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,

3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Tarafımızın ya da üyelerimiz, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci:

Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında ki ve tamamlayıcı nitelikteki yönetmeliklerde mevcut süreler içerisinde imha edilecektir ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. (İmha işlemi sonrasında sitenin gelişimi maksatlı istatistiki bilgilerin anonimleştirilerek kullanılması hakkı saklıdır) Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından mevcut haklarınız işbu sözleşmenin 7’ncı maddesinde yer almaktadır.


Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında mevcut haklarınız;

Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda işbu sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme hakkınız,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,


İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın sözleşmenin 3. Maddesi kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve döküman isteme hakkınız,

Sitemiz yahut 3. Parti uygulamalarımız tarafından otomatik olarak işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkınız,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız,Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi hakkınız,

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,

Hesabınızın silinmesi hakkınız,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,


Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak işbu kanunun 12. Maddesinde yer almakta olan bilgılar vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.


Bilgilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru iş amaçları için ihtiyacımız olduğu sürece ve yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.


Veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki ve tamamlayıcı nitelikteki yönetmeliklerde mevcut süreler içerisindeki ilk imha periyodunda imha edilecek ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin karşı tarafa bilgi verilecektir.


Üyeliğiniz sona erse yahut ermese dahi tarafımıza bilgilerin saklanmaya devam edilmesi hakkında yasal bildirim yapılması halinde madde 3 kapsamındaki verileriniz saklanmaya devam edilecektir.


Bilgilerinizin Saklanma Ve Korunma Yöntemleri: Tarafımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. (Siber saldırı güvenlik yazılımları, Firewall (Güvenlik Duvarı), DDoS Koruması, Antivirüs ve Antimalware Korumaları, Ağ İzleme, Spam Filtresi, SSL Güvenlik Sertifikası ve tek noktada şifrelenmiş yüksek güvenlikli - korunan sunucu destekleri sunulmakta, bu güvenlik önlemlerini her geçen gün artırmaktayız bunlara ek olarak verilerinizin paylaşılacağı 3. Kişilerle gizliliğe ilişkin sözleşmeler imzalamakta ve bu kişileri özenle seçmekteyiz.) Bu kapsamda Tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır. 


Sözleşme Güncellemeleri Hakkında:

İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonraki bir tarihte sözleşmenin mevcudunda bir değişiklik olması halinde işbu değişiklikler kullanıcılara kayıtlı iletişim adresleri aracılığı ile bildirilecek olup değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde üyelikleri sonlandırılacak olup sözleşmenin 8. Maddesi kapsamında yer alan süreler uygulanacaktır.


Yaş Politikamız: 

Sitemizden yasal sebepler gereği 18 yaşından küçük kişilerin hizmet satin almasına izin veremiyoruz. 18 yaş altı kullanıcı iseniz yasal vasiniz aracılığı ile işlemlerinizi geçekleştirmeniz gerekmektedir. İşbu hükme aykırılıklar hakkında işbu sözleşmenin 12. Maddesi kapsamında yer alan bilgiler vasıtası ile tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir.


Bize Ulaşın:

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili sorularınız, talepleriniz, görüşleriniz, önerileriniz ve diğer konular hakkında aşağıdaki vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.


Veri Sorumlusu:

E-Posta:

Adres:

Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla oyuncu.com tarafından hazırlanmıştır.

Oyuncu olarak Oyuncu.com adresindeki internet sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamamız (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), Oyuncu tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK’lar Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Politika’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin ve Uygulama’da kullanılan SDK’ların cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; Oyuncu.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Oyuncu bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

Sahipliklerine göre:

  • Birinci Taraf Çerezler

Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Oyuncu tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

  • Üçüncü Taraf Çerezler

Oyuncu ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Aktif olduğu süreye göre:

  • Oturum Çerezleri

Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

  • Kalıcı Çerezler

Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.


Oyuncu.com Üye Politikası/Rıza Metni


Üye Politikası metni ile oyuncu.com’dan hizmet alırken dikkat etmeniz gerekenleri ve uymanız gereken kuralları içermektedir. Siteyi kullanmanız yahut hizmet almanız durumunda işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız. Aksi görüşte olmanız halinde lütfen oyuncu.com’u kullanmayı derhal bırakınız.Işbu sözleşme oyuncu.com’dan yararlanma şartları, üyeliğe ilişkin koşul ve şartlar ile sitede uygulanması gereken ve yasak olan davranışlar hakkında kullanıcıları bilgilendirmektedir. Kullanıcılar ise bu metne uyacaklarını taahhüt etmektedir.  


oyuncu.com’u kullanmanızla birlikte işbu sözleşme metnini bununla birlikte KVKK Açık Riza sözleşmemizi de kabul etmiş, Gizlilik Politikalarımızıda okuyarak onaylamış sayılmaktasınız.


oyuncu.com üyeleri ve misafir kullanıcılar kullanım esnasında sitede belirtilen tüm kurallara uyacağını peşinen kabul etmiş sayılmakta siteyi amacına uygun şekilde kullanacaklarını hukuka ve ahlaka aykırı işlemler gerçekleştirmeyeceklerinide beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadırlar.


Ürünler ve Hizmetler:


Satışa konu ürünlere https://oyuncu.com/tum-oyunlar linki vasıtası ile ulaşabilir ürüne ilişkin detaylara ise içerik kısımından erişilebilmektedir. Bahse konu ürünler, ürünlere ilişkin özellikler ve kampanylar anlık olup Teklif niteliğinde sayılmamaktadır. Dolayısı ile meydana gelen güncellemelerden sonra üyelerimizin güncelleme öncesi durumdan yararlanmayı talep etme hakkı bulunmayacaktır.Alışverişe ilişkin esaslar:


Satışa Konu Ürünün Satın Alımınmasına İlişkin: Kullanıcı satin almaya konu ürünü almasıni takiben 1 iş günü içerisinde alım işlemi tamamlanacaktır. Işlemin tamamlanmasını müteakiben 1 hafta içerisinde ortaya çıkması muhtemel (oyuncu.com kaynaklı olan) hatalara ilişkin oyuncu.com’un telafi hizmeti bulunmaktadır. Telafi hizmeti müşteri ile iletişime geçerek aynı değerdeki ürünlerin teklif ve kabulu ile geçekleştirilecektir. Müşterinin kendisine teklif edilen ürünlerden birisini seçme zorunluluğu bulunmakta olup 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri gereği (Yazılım ürünlerinin iadesi ile yazılım ürünlerine ilişkin sipariş iptali sonrası para iadesi mümkün değildir.) müşteriye nakdi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. 


Üyeler siteye giriş yaparak kullanıma başladıklarında tam ehliyetli, akli dengelerinin yerinde ve 18 yaşından büyük olduklarını da beyan etmiş sayılmaktadırlar. Söz konusu hususun aksi iddia edilemeyecek olup kullanıcının yahut yasal temsilcisinin gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsi sorumluluğu bulunmaktadır.


İstenilen ürünün müşteriye sağlanamaması durumunda ve müşteri’nin iade talep etmesi halinde müşteriye öncelikli olarak ikame ürünler teklif edilecek, işbu teklifin müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ise iade süreci başlatılacak olup oyuncu.com’un sorumluluğunda bulunan iadeye ilişkin işlemler 5 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Banka ve diğer kurumlardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı oyuncu.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup süreç ilgili banka aracılığı ile müşteri tarafından takip edilecektir.)


Kullanıcılar oyuncu.com üzerinden yaptığı ve Canlı Destek üzerinden yaptığı görüşmelerde ırkçı, hakaret içeren ve aşağılayan konuşmalarda bulunmayacaklarını beyan eder. Aksi hareket edilmesi durumunda herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kullanıcı hesabının kısıtlanması hakkı oyuncu.com da bulunmaktadır.


Promosyon ürünlerine ilişkin: oyuncu.com kullanıcılarına promosyon ürünleri ve kodları dağıtma hakkında sahip olup işbu kodlara ilişkin süre ile sınırlandırma, son kullanım tarihi belirleme ve miktar belirleme hakkı tamamen oyuncu.com da bulunmaktadır.


Oyuncu.com sunduğu hertürlü hizmeti kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkına haizdir. Işbu durumun gerçeklemesi halinde kullanıcıların tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.


Oyuncu.com fiyat ve ürün politikalarına ilişkin tüm düzenleme ve belirleme haklarını kendinde saklı tutmakta olup herhangi bir bildirimde bulunmadan söz konusu değişiklikleri yapma hakkına haizdir.


Fikri ve Sinai haklara ilişkin oyuncu.com da yer almakta olan tüm fikir ve sanat ürünleri, yazılımlar, isim hakları, site teması ve diğer ürünlerin tasarım ve kullanım hakkı oyuncu.com yetkililerinde bulunmaktadır. Işbu hakkın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde yasal yollara başvurulacak ve ortaya çıkan tüm zararlar sorumlu kulanıcı/misafirlerden tazmin edilecektir.


Üyeler üye olma esnasında oyuncu.com’a sunmuş olduğu billgilerin doğruluğunu tahhüt etmekte aksi durumda ortaya çıkacak tüm sorunlara ilişkin şahısları bakımından sorumlu olduklarını kabul etmektedirler.


Üyeler hesapları ile gerçekleştirilen işlemlerden şahsen sorumlu olup hesapları 3. Kişilere vermeleri halinde gerçekleşecek tüm hukuki prosedürlerden de şahsen sorumlu olacaklardır.


Üyelerin hesap şifreleri kullanıcı adları ve diğer şahsi bilgilerine ilişkin işbu şifre ve bilgilerin 3. Kişilerden gizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkacak zararlardan oyuncu.com sorumlu değildir.

Gecikmelerden doğan zararlar bakımından oyuncu.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından olası bir gecikmenin bildirmesi durumunda oyuncu.com söz konusu durumun çözülmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.


Alış işlemleri 3. Parti uygulamalar aracılığı ile yapılacak olup müşterinin alışverişi onaylaması halinde oyuncu.com direct olarak ödeme ekranına yönlendirecek ödemenin söz konusu sayfa aracılığıyla başarılı şekilde gerçekleşmesini müteakiben alışveriş işlemi tamamlanmış sayılacaktır. (Müşteri siparişi tamamlanmış sayılıp oyuncu.com kendi yükümlülüklerini 2 işgünü içerisinde tamamlayacaktır.)


Yetkili mahkemeler: oyuncu.com nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri … mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Oyuncu.com olarak tarafınızdan elde ettiğimiz tüm verilerin, 6698 sayılı KVKK hükümlerine uygun olarak korunduğunu(KVKK açık rıza metnine https://oyuncu.com/gizlilik-politikasi#aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz), veri güvenliğinizin tarafımızca sağlandığını tarafınızdan alınan (E-Posta, Üye Şifresi, İletişim Numarası, Adres, Yaş Bilgileri gibi) bilgilerin yalnızca tarafınıza daha iyi hizmet verebilmek maksatlı alındığını bilmenizi isteriz.


Tarafınızdan elde edilen verilere ilişkin haklarınız;

Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda KVKK açık rıza metninde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme,


İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve doküman isteme,

oyuncu.com tarafından işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi,

Hesabınızın silinmesi,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme ve


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bulunan diğer haklarOlup söz konusu haklar oyuncu.com yetkililerinden ve KVKK Açık Rıza Sözleşmesinde yer almakta olan bilgiler vasıtası ile talep edilebilecek olup talepleriniz yetkililer tarafından incelenerek işleme alınacaktır.


İptal ve İade Koşulları

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Toner, kartuş, şerit vb. her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler vb.) yasal mevzuat gereği iade edilememektedir. Bu üründen toplu/çoklu sipariş verilmesi, siparişin ticari alım olduğunun tespit edilmesi veya farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile verilen siparişlerde fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgisi, ticari unvanı, vergi numarası gibi unsurların aynı olması durumunda Satıcı siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Alıcı satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa teslimini müteakip yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize faks, e-posta veya telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.

Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden tarafımızca takribi yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.(*)

Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.

Mesafeli satış sözleşmesi

07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan işbu sözleşme 11 maddeden oluşmakta olup 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup alıcı satin alma işlemlerini tamamlaması ile birlikte sözleşmede yer almakta olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılmaktadır.

Satışa Konu Ürünler:

Test Ürünü Alımına İlişkin: Kullanıcı satin almaya konu ürünü almasıni takiben 1 iş günü içerisinde alım işlemi tamamlanacaktır. Işlemin tamamlanmasını müteakiben 1 hafta içerisinde ortaya çıkması muhtemel (oyuncu.com kaynaklı olan) hatalara ilişkin oyuncu.com’un telafi hizmeti bulunmaktadır. Telafi hizmeti müşteri ile iletişime geçerek aynı değerdeki ürünlerin teklif ve kabulu ile geçekleştirilecektir. Müşterinin kendisine teklif edilen ürünlerden birisini seçme zorunluluğu bulunmakta olup 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri gereği (Yazılım ürünlerinin iadesi ile yazılım ürünlerine ilişkin sipariş iptali sonrası para iadesi mümkün değildir.) müşteriye nakdi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. 


Satışa Konu Ürünün Niteliği:

1. Maddenin … fıkrasında yer almakta olan … adet ……… ürünü ….. fatura adresli ……. Kişisine ………… bedel karşılığında satılmış olup ödeme ………. Program aracılığı ile kredi kartı ile yapılmıştır.


Ürüne İlişkin İade Hakkı:

Satışa konu yazılım nitelikli ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4-d bendinde belirtilen ürünlerden olup (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar”) aynı yönetmeliğin 15-ğ maddesi gereği tüketicinin ürüne ilişkin cayma ve iade hakkı bulunmadığını belirtmek isteriz.


Ürünün Teslim Edilememesi Halinde:

Ürününün teslim edilememesi halinde müşteriye öncelikli olarak benzer nevide ikame ürün teklifi yapılacak olup işbu teklifinde müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde ödeme yapılan miktar 5 işgünü içerisinde iade edilecektir. (Bankadan kaynaklı gecikmelerden şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.)


Sözleşme Tarihi:

İşbu sözleşme alıcı tarafından ödemenin yapıldığı tarih itibari ile onaylanmış sayılmaktadır.


Cezai Şart: Alıcı tarafından, kasten şirketimize zarar verme/itibarını zedeleme maksatlı hareketlerde bulunulması halinde şirketimiz tarafından uğranılan zararın tamzinine ek olarak 1000TL cezai bedel talep edilebilecektir.


Yaşa İlişkin Hükümler:

Satım işlemi yalnızca 18 yaşından büyük tam ehliyetli ve akli melekeleri yerinde olan kişilere yapılacak olup alımın yapılması ile birlikte alıcı/vasisi söz konusu şartlara haiz olduğunu kabul etmektedir.


Satış Sonrası Destek:

Ürün'ün teslim alındığı andan itibaren tüm sorumluluk alıcıya ait olacaktır.(Geçmişten kaynaklı sorunlar hariç olmak üzere). Banlanma, hile kullanımı, gibi kullanıcı veya satın alınan ürünün hatalarından dolayı şirketimiz sorumlu olmayacak olup, alıcıya satışa konu ürüne ilişkin 1 hafta süre ile (Şirketimizden kaynaklı sorunlara ilişkin) destek verilecektir. Destek talebi maksatlı tarafımıza iletişim kısımında yer alan bilgiler vasıtası ile ulaşılması gerekmektedir.


Fatura ve İtirazlar:

Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, iletişim numarası, ticaret unvanı, vergi dairesi ve vergi numarasını sağlamalı yanlış bilgi vermesi durumunda sorumluluğun tarafında olacağını göz önünde bulundurmalıdır.

Alıcı faturaya 8 gün içerisinde itiraz etmediği takdirde faturaya konu ürünü kabul etmiş sayılmaktadır.(Fatura E-Fatura şeklinde gönderilecektir.)


Hukuka Aykırı İşlemlere İlişkin:

Dolandırıcılık, para aklama gibi hukuksuzluklara karşı yasal sorumluluklarımız gereği(KVKK açıkrıza metninde de yer aldığı üzere) yapılan alışverişler 5 ay ve 2 yıl süre ile sistemlerimizde saklanacaktır. Yasal merciler tarafından talep olması halinde istenilen bilgiler söz konusu mercilere sağlanacak olup alıcı alım işlemi öncesi söz konusu durumu göz önünde bulundurmalıdır.


 Yetkili Mahkemeler:

Şirketimiz nezdinde yapılan işlemler sebebi ile doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri … mahkemeleri olup eksik hükümlerde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Tİcaret Kanunu hükümleri sırası ile uygulanacaktır.


Alım işlemini gerçekleştiren tüm alıcılar işbu mesafeli satış sözleşmesinde yer almakta olan tüm hükümleri okumuş ve mutabık kalmış sayılmakta olup sonradan sözleşmeye ilişkin itiraz hakları bulunmamaktadır.